• z1.jpg
  • z2.jpg
  • z3.jpg
   

W związku z projektem rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas
I – szych szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej  
1. Kryteria otrzymania pomocy:
- ze względu na kryterium dochodowe – jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto*
- bez względu na kryterium dochodowe - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
2. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania:
- Wniosek.
Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.
-    Uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt. 8, prosimy o pomoc
-    kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
-    zaświadczenie o dochodach.
- Rachunek.
Jak informuje MEN ,,dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu''.
3. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:
- 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników :
- burmistrz właściwy ze względu na siedzibę szkoły
Uwaga!
Termin składania wniosków -  10 października 2012 r..
Wzory wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły.
Lub do pobrania tutaj:
Formularz I - kliknij

Formularz II - kliknij

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku