• z1.jpg
 • z2.jpg
 • z3.jpg
   

O17 października 18 dziewcząt z naszej szkoły wzięło udział we wspaniałym  wydarzeniu sportowym, którego organizatorem była Fundacja Otylii Jędrzejczak i Urząd Miasta Sanoka. Nasza grupa miała okazję spotkać się z Otylią Jędrzejczak (pływanie), Patrycją Czepiec, Eweliną Kobryń (piłka koszykowa), Anną Szafraniec (kolarstwo górskie).  Spotkanie z Mistrzyniami Świata i Europy oraz Olimpijkami odbyło się w hali sportowej Państwowej Uczelni im. J. Grodka w Sanoku. Celem imprezy było upowszechnianie aktywności ruchowej oraz ćwiczeń fizycznych, motywowanie młodzieży do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej i podnoszenia swojej sprawności. Dziewczęta miały okazję ćwiczyć wspólnie z Mistrzyniami, wykonując różne ćwiczenia z ciężarem własnego ciała oraz z wykorzystaniem gum oporowych.

Po zakończonym wysiłku fizycznym był czas na rozmowy o pozytywnych wartościach, jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, pokonywaniu trudności życiowych, wychowaniu  i szlifowaniu charakteru poprzez sport. Była to solidna lekcja wiedzy oraz życiowych doświadczeń przekazana przez najlepsze polskie Mistrzynie Sportu!!

Dnia 5 października 2020r. o godz. 11’30 rozpoczyna się kurs II stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (sala 02).

 

2

9.09.2020 roku Biuro Kształcenia i Wychowania w Komendzie Głównej OHP
w Warszawie rozstrzygnęło konkurs na Absolwenta Roku OHP- 2020.

Co roku nagradzani są w nim uczestnicy, którzy podczas pobytu w Ochotniczych Hufcach Pracy osiągnęli dobre wyniki w nauce i podczas egzaminu, a także dali świadectwo aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, charytatywnych, społeczno-samorządowych, zawodowych, sportowych, często uzyskując czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w różnych konkursach.

W tym Roku główną nagrodę i Tytuł Absolwenta Roku OHP w kategorii Szkoła Branżowa I stopnia przypadł Absolwentowi klasy 3 W, Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku oraz uczestnikowi 9-8 Hufca Pracy w Sanoku – Dawidowi Gurgaczowi.

Od 21.09.2020r do 24.09.2020r. Dawid brał udział w Uroczystościach Ochotniczych Hufców Pracy z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” oraz 50-lecia wydarzeń Grudnia ’70 w Gdańsku. Podczas obchodów zostały wręczone nagrody nagrodzonym w Konkursie Absolwent Roku OHP 2020. Dawid otrzymał nagrodę z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta o wartości 3500zł!

Gratulujemy osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!

1Ze względu na sytuację sanitarną, czytanie "Balladyny" miało miejsce w dwu odsłonach. 17 września czytały mieszkanki internatu, natomiast 21 września uczennice kl. II TFN. Obcowanie z dramatem Juliusza Słowackiego dostarczyło ciekawych przeżyć estetycznych.

HARMONOGRAM SPOTKANIA
 Z WYCHOWAWCAMI  W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 r.

 Spotkania z wychowawcami  klas o godzinie 16.00 

Tematyka spotkania: 

 • Zapoznanie z ofertą edukacyjną i koncepcją pracy szkoły,
 • Zapoznanie zasadami funkcjonowania szkoły w zakresie zapobiegania epidemii Covid - 19
 • Informacja o zasadach panujących w szkole,
 • Zapoznanie z zasadami oceniania

Klasy Technikum 

Klasa 1 TB – zawody: technik budownictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych – sala 101

Klasa 1 TZ -  zawód technik fotografii i multimediów – sala 1

Klasa 1 TF – zawód technik usług fryzjerskich – sala 208

 

 Klasy Branżowej Szkoły I Stopnia 

Klasa 1 A – zawody:  sprzedawca, kucharz, cukiernik, stolarz, piekarz– sala 201

Klasa 1 FW – zawody: fryzjer, - sala 202

Klasa 1 W – zawody: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, lakiernik samochodowy – sala 205

 

Spotkanie w wychowawcami klas IV technikum  odbędzie się w formie zdalnej.

W dniu 10 września odbyło się głosowanie uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego. W jego wyniku wybrano następujących uczniów:
 
Przewodniczący: Tomasz Jatczyszyn, klasa II TZ     102 głosy
Zastępca: Kamila Banasiewicz, klasa II An     51 głosów
Sekretarz: Magdalena Moskal, klasa II TFN   49 głosów

Członkowie:
1. Jakub Wójcik, klasa III W         wybrany we wcześniejszych wyborach
2. Gabrysia Wróbel, klasa III TF   wybrana we wcześniejszych wyborach
3. Karolina Bajorek, klasa III TF    28 głosów

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2020/2021.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w dniu 8 września 2020 r. 

odbędzie się zgodnie z poniższym przydziałem:

 

 08.09.2020– język polski / matematyka  - poziom podstawowy – godz. 14.00

Sala 1 – 11 osób – technikum 10 / 1 LOD

08.09.2020 – język angielski – poziom podstawowy - godz. 14.00

Sala 201 – 3 osoby technikum

08.09.2020  - język niemiecki  – poziom  podstawowy  - godz. 14.00

Sala 3 – 1 osoba - technikum

Zdający powinni przynieść :

 • dowód tożsamości,
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem oraz przybory zgodnie z Komunikatem o przyborach

Egzamin odbywa się zgodnie z procedurami w sprawie przeciwdziałania epidemii Covid – 19.
Zdający wchodzący  do szkoły mają obowiązek mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku  informuje, że spotkania wychowawców z uczniami poszczególnych klas  z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021 odbędą się  w dniu 1 września 2020 r. zgodnie z poniższym przydziałem:

 I tura – godzina 10.30

 

Sala

01

02

03

05

1

2

3

5

101

102

105

106

108

klasa

1 W

1 FW

2 TF

2 A

1 A

2 TBN

3 FW

3 W

1 TZ

2 TFN

2TZN

1 TF

1TB

 

II tura – godzina 11.30

 

Sala

01

02

1

2

101

102

105

106

108

201

202

207

klasa

4TBG

4 TF

2 W

2 TZ

2 AN

3 A

3 TB

3 TZ

4 TZ

2 WN

2 TB

3 TF

KWATEROWANIE W INTERNACIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W SANOKU

 • Przed przyjazdem do internatu należy zapoznać się z Regulaminem Internatu i zasadami przebywania w internacie na czas pandemii COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w internacie są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zs5sanok.pl
 • Osoby kwaterujące się zobowiązane są do wcześniejszego powiadomienia wychowawców lub dyrektora ds. internatu o dniu przyjazdu do placówki w celu zaplanowania posiłków.
 • Przyjazd do internatu możliwy jest od dnia 31.08.2020r. (poniedziałek) od godz. 1600 (od 16.00-18.00 klasy 1, od 18.00-20.00 klasy 2,3,4)
 • Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia ankiety wstępnej i przekazania jej dyżurującemu wychowawcy podczas przyjazdu młodzieży do internatu.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Internatu (na miejscu) oraz Regulaminem w czasie pandemii COVID-19.
 • W internacie zostaną zakwaterowani wyłącznie wychowankowie, którzy nie mają objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
 • Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać na terenie internatu.
 • Na teren internatu może wejść tylko wychowanek z jednym rodzicem/ opiekunem
 • Po każdorazowym wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi, w których będą mieszkać wychowankowie).
 • Na terenie placówki należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników.
 • Przed wejściem do internatu należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
 • Przydział pokoju oraz odbiór klucza będzie miał miejsce w pokoju wychowawców.
 • Do internatu nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd.
 • Wychowankowie przywożą ze sobą własny komplet pościeli, prześcieradło i poszewkę, rzeczy osobiste, własne środki higieniczne oraz sztućce, talerzyk, miskę i kubek do własnego użytku, skrócony odpis aktu urodzenia(do zameldowania). Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, żeby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
 • Żywienie w internacie będzie obowiązywać od dnia 01.09.2020r. (wtorek) od śniadania.
 • Opieka w internacie w roku szkolnym 2020/21 sprawowana jest od niedzieli od godz. 1600do piątku do godz. 1700. Placówka nie zapewnia opieki weekendowej.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w pisemnej, pod warunkiem że:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu  dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020r.)składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

odbędzie się  8 września 2020r.

Wyniki egzaminu maturalnego będzie można odebrać w dniu 11 sierpnia 2020 r. od godziny 9.00 w gabinecie wicedyrektora szkoły.
Absolwenci zobowiązani są zachować zalecenia GIS  w sprawie epidemii Covid – 19.
Wyniki należy odbierać osobiście – absolwenci powinni mieć założone maseczki lub przyłbice, zdezynfekować ręce przed wejściem do sekretariatu ,  posiadać własny długopis i zachować dystans społeczny.

plakat szkola

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku