• z1.jpg
  • z2.jpg
  • z3.jpg
   

ODBĘDĄ SIĘ 22 PAŹDZIERNIKA 2012r. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ.13.20
NA SALI GIMNASTYCZNEJ.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ NAUCZYCIELE WF

OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY
I WŁASNA RAKIETKA TENISOWA.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 oraz Cech Rzemiosł Różnych w Sanoku Zaprasza na spotkanie pracodawców szkolących pracowników młodocianych, które odbędzie się w dniu 04. 10. 2012r o godz. 10:00  w siedzibie Cechu  Rzemiosł Różnych w Sanoku ul. Sobieskiego 16.
Program spotkania
1.    Przywitanie zaproszonych gości  przez Starszego Cechu  Pana Józefa Andrzeja Hajduka.
2.    Wystąpienie Dyrektora ZS nr 5  Pani Haliny Dembiczak.
3.    „Współodpowiedzialność  mistrza w kształceniu pracownika młodocianego - współpraca zakładów pracy ze  szkołą” -  kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół  nr 5 w Sanoku  Grażyna Węgrzyńska.
4.    „Kryteria wymagań na egzaminie czeladniczym, omówienie wyników egzaminu czeladniczego w 2012 roku -  Zmiany w nowych programach nauczania” -  Dyrektor Izby Rzemieślniczej Pan Józef Lachcik.  
5.    „Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych doświadczenia i wnioski” – przedstawiciel  Komendy Wojewódzkiej  OHP w Rzeszowie Pani Ewa Ogorzałek , oraz Dyrektor Dariusz Paczosa  - CENTRUM  EDUKACJI  I  PRACY MŁODZIEŻY w Krośnie.
6.    „Staże - aktualna oferta rynku pracy -  potrzeby rynku lokalnego monitoring zawodów” -  Dyrektor PUP w Sanoku  Zbigniew Daszyk
7.    Sprawy różne dyskusja.
Liczymy na zaszczycenie nas swoja obecnością.

Z poważaniem
Grażyna Węgrzyńska

GODZINA 15.30

OGÓLNE SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III LICEUM PROFILOWANEGO I IV TECHNIKUM – SALA GIMNASTYCZNA

 Tematyka spotkania:

Informacja o wynikach i organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po zakończeniu spotkania w zależności od potrzeb indywidualne spotkania z wychowawcami klas zgodnie z następującym przydziałem

Sala 104 114 115 116 309 PI
klasa III Lp III Lw III Lg III Ls IV Tb IV Tf

 GODZINA 16.00

OGÓLNE SPOTKANIE DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH - SALA GIMNASTYCZNA

Tematyka spotkania:

Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, koncepcją pracy szkoły, ze szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki, zasadami panującymi w szkole, podanie dodatkowych dni wolnych

Przedstawienie programu zajęć wychowanie do życia w rodzinie

Zapoznanie z zasadami oceniania,

Wybory do Rady Rodziców

Po zakończeniu spotkania ogólnego odbędą się spotkania z wychowawcami zgodnie z następującym przydziałem:

Sala 206 209 214 215 216 306
klasa 1Tż 1FM 1TUF 1TF 1TR 1W

 

Zespół Szkół nr 5 w Sanoku, jako jedyny w powiecie sanockim, będzie od września 2012 roku realizował projekt „Przedsiębiorcze szkoły”, we współpracy z Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt  jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe. 

     Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne „Wirtualny Doradca” i „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne” oraz kursy e-learningowe.

W związku z projektem rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas
I – szych szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej  
1. Kryteria otrzymania pomocy:
- ze względu na kryterium dochodowe – jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto*
- bez względu na kryterium dochodowe - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
2. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania:
- Wniosek.
Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.
-    Uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt. 8, prosimy o pomoc
-    kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
-    zaświadczenie o dochodach.
- Rachunek.
Jak informuje MEN ,,dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu''.
3. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:
- 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników :
- burmistrz właściwy ze względu na siedzibę szkoły
Uwaga!
Termin składania wniosków -  10 października 2012 r..
Wzory wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły.
Lub do pobrania tutaj:
Formularz I - kliknij

Formularz II - kliknij

Uroczyste pozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 3 września o godzinie 9:15 na sali gimnastycznej. Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godzienie 8:00 w Kościele Przemienienia Pańskiego.


Rozpoczęcie roku szkolnego dla słuchaczy klasy II Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych środa godzina 15:00
Rozpoczęcie roku szkolnego dla słuchaczy klasy I  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - czwartek godzina 15:00

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości w tym roku  miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ mija sto lat, od kiedy Polska odzyskała swoją państwowość. Również w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca ten fakt. Uczniowie godnie i pięknie uczcili to wielkie święto. O godzinie 11:11  jak wszystkie szkoły w całej Polsce dyrekcja, nauczyciele oraz wszyscy uczniowie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Były piękne wiersze i scenki przedstawiające najważniejsze wydarzenia historyczne tamtych lat. Następnie wspólnie odśpiewano wiele innych patriotycznych pieśni. Atmosfera była wzniosła i bardzo radosna jednocześnie. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym jakże ważnym wydarzeniu.
Organizatorzy

Od 7 maja (czwartek) wprowadzono zmiany w podziale godzin prosimy o sprawdzenie swojego planu lekcji.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W SANOKU - dostępna po zalogowaniu w materiałach dla nauczyciela.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku