unia euro

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

NR UMOWY POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673

Tytuł projektu: Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku”.

Partnerem projektu jest Powiat Sanocki - organ prowadzący szkołę – Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Maksymalna kwota otrzymanej dotacji wynosi 155378,52 PLN.

Okres realizacji projektu to 24 miesiące (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.)

Wspierane w projekcie działania to szkolenia kadry w formie kursów zagranicznych metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych (TIK).

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kursy uczestników mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki.

Wyjazdy zagraniczne będą odbywać się do krajów Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii.

Mobilności będą trwać tydzień lub dwa tygodnie.

Projekt zakłada realizację 13 mobilności.

Uczestnicy zostaną wybrani w drodze rekrutacji zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji do projektu.

Projekt przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły. Pracownicy szkoły będą mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, wzrostu umiejętności językowych oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.

Oprócz nabytych umiejętności rezultatem mobilności każdego uczestnika będzie dokument Europass mobilność.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku