logo proj u

Regulamin rekrutacji w ramach projektu

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o

 1. „biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę szkoły – Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok,
 2. „Komisji Rekrutacyjnej”należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia,
  1. okresie realizacji projektu – od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2014 r.,
  2. „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Powiat Sanock i- organ prowadzący szkołę Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
   1. „realizatorze” - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
   2. „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 

§ 2

Zakres wsparcia

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
 2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów szkoły Zespółu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
  1. Zajęcia dodatkowe,
  2. Kursy,
  3. Staże,
  4. Praktyki.
  5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
  6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

§ 3

Uczestniczki i uczestnicy projektu

 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespółu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziałuprojekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
 3. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań:
  1. Zajęcia dodatkowe:
  2. Zajęcia dodatkowe – „Moja firma moim miejscem pracy”:
 • ankieta rekrutacyjna badająca zainteresowanie uczniów tematyką zajęć, deklarujących samozatrudnienie po ukończeniu szkoły.
 • kolejność zgłoszeń.
 1. Inne:
 • uczeń konkretnego kierunku/zawodu/klasy,
 • wyniki w nauce – średnia ocen z ostatniej klasy (preferowane wyższe wyniki),
 • poziom motywacji – ankieta rekrutacyjna.
 1. Kursy:
 2. Kurs związany z profilem mundurowym:
 • uczniowie kształcący sie w profilach mundurowych,
 • stan zdrowia,
 • średnia ocen (preferowane wyższe).
 1. Staże:
 • kolejność zgłoszeń,
 • pierwszeństwo mają uczniowie/uczennice osiągający najlepsze wyniki w nauce,
 • (przy większej ilości chętnych)wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych.
 1. Praktyki:
 • uczeń konkretnego kierunku/zawodu/klasy,
 • płeć uczestnika – preferowane dziewczęta,
 • wyniki w nauce – średnia ocen z ostatniej klasy (preferowane wyższe wyniki),
 • poziom motywacji – ankieta rekrutacyjna.
 1. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęćzastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).
 2. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziałuProjekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/ uczennica z listy rezerwowej.
 3. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzygają:
  1. termin złożenia formularza zgłoszeniowego,
  2. średnia ocen za ostatni rok szkolny – waga punktowa równa średniej ocen
   w poprzednim roku szkolnym.

§ 4

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie cyklicznie, co roku w okresie trwania projektu.
 3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć.
 4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
 5. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowaformularzu, do koordynatora / koordynatorki z ramienia szkoły (w biurze projektu)
 6. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków
  w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
 7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnioneciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
 8. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację.
 1. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretne zajęcia / kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 3. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatorki / koordynatora powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
 4. Uczeń / uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

- na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć,

- samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,

Jednocześnie w ww. przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie.

 1. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:

- skreślenia z listy uczniów danej szkoły,

- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).

 1. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 12 lub ustępie 13 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonejlisty.
 2. Koordynator informuje na piśmie organ prowadzący szkołę o zdarzeniach, o których mowa w ust. 12, 1314 niezwłocznie po zaistniałych zmianach.
 3. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
 • deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2;
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3;
 • podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – załącznik nr 1.
 1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze projektu / sekretariacie szkoły.
 1. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania zaświadczenia w tym zakresie świadczy:
  1. Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć / kursów,
  2. Uczestnictwo w co najmniej 80% stażu,
  3. Pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia,
  4. W przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami instytucji certyfikujących.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 12 marca 2013 r.
 2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwazajęciach w wyznaczonych terminach.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora / koordynatorkę (kierownika / kierowniczkę) projektu.

Załączniki:

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego;
 2. Wzór deklaracji udziału w projekcie;
 3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Przygotował: mgr Elżbieta Kokoszka  

Zatwierdził: mgr Halina Dembiczak       

 

 

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku