• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
   

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓL NR 5 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W SANOKU

                                                NA ROK SZKOLNY 2018/2019                                               

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014. poz.7).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 21017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)
 5. Zarządzenie Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

§ 1

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należą w szczególności:

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja podaje się do publicznej wiadomości
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do wybranego typu szkoły

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 2

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje według następującego harmonogramu uwzględniającego terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego szkół ponadgimnazjalnych (technikum i szkoły branżowej I stopnia):

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
07.05 - 11.06.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym
07.05 -27.06.2018 r. Komisja rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym
22.06 - 26.06.2018 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29.06.2018 r.

do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
29.06 - 06.07.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia woli przyjęcia poprzez złożenie: oryginału świadectwa ukończenie gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

09.07.2018 r.

do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

3. Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
10.07 - 31.07.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów określonych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
10.07 - 07.08.2018 r. Komisja rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.08.2018 r.

do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22.08 - 24.08.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia woli przyjęcia poprzez złożenie: oryginału świadectwa ukończenie gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

27.08.2018 r.

do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 3

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Zespołu Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza
w Sanoku na rok szkolny 2018/2019 jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły publicznej.

2. W roku szkolnym 2018/2019 nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej.

§ 4

1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie na rok szkolny 2018/2019:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
 • kopia zaświadczenia OKE o ilości punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w wybranym zawodzie,
 • w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze   względu na stan zdrowia, opinię specjalistycznej poradni,
 • inne zaświadczenia i dyplomy posiadane przez kandydata,
 • dwie fotografie.
 • karta zdrowia,
 • w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu,
 • w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  a w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, opinię ww. poradni.

§ 5

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza
w Sanoku decyduje suma punktów, przy czym w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

2. Na maksymalną sumę 200 punktów składają się:

 • Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania obliczone w następujący sposób:

wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2.

 • Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów – matematyka, plastyka i informatyka - oraz inne osiągnięcia maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania

3. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – matematyka, plastyka, i informatyka (maksymalnie 80 punktów możliwych do uzyskania) na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco:

 • celujący-18 punktów,
 • bardzo dobry-17 punktów,
 • dobry-         14 punktów,
 • dostateczny -   8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

4. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przeliczane są według następujących zasad:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

b) za szczególne osiągnięcia potwierdzone na świadectwie, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych na przez kuratora oświaty finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz finaliści i laureaci innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, o których mowa w §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.– 10 punktów,

c) za osiągnięcia w zakresie   aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie może za wszystkie osiągnięcia uzyskać 18 punktów.

6. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zapisami §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

7. Za punktowane uznaje się zawody wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły wymienione w Zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 6

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów zawartych w Statucie Szkoły.

2. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum inne niż wymienione przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostaną uwzględnione podczas rekrutacji przez szkolną komisję rekrutacyjną z przestrzeganiem skali ważności osiągnięć ustalonych przez Kuratora Oświaty. Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia (ustalone przez Kuratora Oświaty i szkolną komisję rekrutacyjną)nie może przekroczyć 18.

§ 7

1. Do szkoły przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

2. O przyjęciu do wybranej klasy, jeśli liczba kandydatów będzie wyższa niż liczba miejsc, decyduje liczba punktów.

3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

§ 8

 1. Rodzicowi kandydata przysługuje prawo złożenia do komisji rekrutacyjnej odwołania od wyników rekrutacji w terminie 7 dni od opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału
 1. Komisja sporządza Uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

§ 9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2018 r., traci moc regulamin
  z dnia 27.04.2017 r.
   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku