Zasady funkcjonowania.

  1. Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Jest to pla­cówka ko­edu­ka­cyjna. Posiada 120 miejsc noc­le­go­wych.
  3. Podstawową jed­nostką or­ga­ni­za­cyjną Internatu jest 30- osobowa grupa wy­cho­waw­cza.
  4. Internat pra­cuje w sys­te­mie pięciodniowym- w piątki do godziny 17.00, a w niedzielę od godziny 18.00.
  5. Internat nie spra­wuje opieki wy­cho­waw­czej w okre­sach fe­rii zi­mo­wych i let­nich oraz przerw świą­tecz­nych zgod­nie z rocz­nym ka­len­da­rzem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  6. W go­dzi­nach noc­nych od nie­dzieli do czwartku opiekę nad ca­ło­ścią Internatu spra­wuje dwóch wy­cho­waw­ców.
  7. Wewnętrzne życie w Internacie reguluje Regulamin i rozkład dnia dostosowany do potrzeb i możliwości wychowanków.
   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku