REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓL NR 5 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W SANOKU

                                                NA ROK SZKOLNY 2021/2022                                               

  Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014. poz.7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 21017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i  branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami  dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. 
  w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020.

 §1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należą w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
  i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja podaje się do publicznej wiadomości 
  jako listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata  do wybranego typu szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 
  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 4. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 
  w siedzibie szkoły. Listy zawierają najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§2

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO << kliknij  

 

§3

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Zespołu Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza 
  w Sanoku na rok szkolny 2021/2022 jest ukończenie szkoły podstawowej.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej.

§4

 1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie na rok szkolny 2021/2022:
 • wniosek  o przyjęcie do szkoły,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły poświadczona przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył,
 • kopia zaświadczenia OKE o ilości punktów uzyskanych na egzaminie zewnętrznym poświadczona przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
  w wybranym zawodzie,
 • w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze   względu na stan zdrowia, opinię specjalistycznej poradni,
 • inne zaświadczenia i dyplomy posiadane przez kandydata,
 • dwie fotografie.
 • karta zdrowia,
 • w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu,
 • w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
  a w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, opinię ww. poradni.

 §5

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza 
  w Sanoku decyduje suma punktów, przy czym w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
 1. Na maksymalną sumę 200 punktów składają się:
 • Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania obliczone w następujący sposób:

wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2.

 • Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów – matematyka, plastyka i informatyka  - oraz inne osiągnięcia  maksymalnie 100  punktów możliwych do uzyskania
 1. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – matematyka, plastyka, i informatyka na świadectwie ukończenia szkoły przelicza się następująco:
 • celujący -           18 punktów,
 • bardzo dobry -   17 punktów,
 • dobry -               14 punktów,
 • dostateczny  -    8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty
 1. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przeliczane są według następujących zasad:
 2. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów,
 1. b) za szczególne osiągnięcia potwierdzone na świadectwie, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych na przez kuratora oświaty finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz finaliści i laureaci innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, o których mowa w §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.– 10 punktów,

 1. c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
  w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie może za wszystkie osiągnięcia uzyskać 18 punktów.
 1. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu zewnętrznego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zapisami §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 
 1. Za punktowane uznaje się zawody wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły wymienione w Zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§6

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły inne niż wymienione przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostaną uwzględnione podczas rekrutacji przez szkolną komisję rekrutacyjną z przestrzeganiem skali ważności osiągnięć ustalonych przez Kuratora Oświaty. Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia (ustalone przez Kuratora Oświaty i szkolną komisję rekrutacyjną) nie może przekroczyć 18.

§7

 1. Do szkoły przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
 2. O przyjęciu do wybranej klasy, jeśli liczba kandydatów będzie wyższa niż liczba miejsc, decyduje liczba punktów.

3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 §8

 1. Rodzicowi kandydata  przysługuje prawo złożenia do komisji rekrutacyjnej  odwołania od wyników rekrutacji w  terminie 7 dni od opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
 1. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 §9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  26 kwietnia 2021r.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.