KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5
W SANOKU


STATUT

MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY

PLAN ROZWOJU SZKOŁY

Absolwent naszej szkoły jest człowiekiem


 MISJA SZKOŁY

 

v   Jesteśmy szkołą publiczną. Kształcimy młodzież i dorosłych
w atrakcyjnych zawodach według najlepszych programów i wzorców.

  v   Istniejemy dla uczniów, ich rodziców oraz środowiska.

  v   Wyposażamy uczniów w wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Przygotowujemy ich do wymogów współczesnego rynku pracy. Wychowujemy w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Dbamy o rozwój psychiczny i fizyczny uczniów oraz rozwój zainteresowań.

  v   Naszym klientem jest uczeń gimnazjum, liceum, szkoły zawodowej oraz osoba bezrobotna.

  v   Jesteśmy otwarci na nowatorskie programy współtworzone ze swoimi klientami. Dostosowujemy zawody i specjalności do wymagań współczesnego rynku pracy. Przygotowujemy do umiejętności samokształcenia. Zapoznajemy uczniów z najnowszymi technologiami oraz osiągnięciami technicznymi w nauczanych zawodach.

 v   Zmierzamy, aby nasza szkoła była piękna, dobrze wyposażona w sprzęt
i pomoce naukowe, biblioteka szkolna w biuletyny, czasopisma zawodowe, skomputeryzowana. Priorytetem w naszych działaniach jest doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania.

 


WIZJA SZKOŁY

 

1.    Pozyskanie wysoko kwalifikowanej kadry i ciągłe jej doskonalenie.

2.   Doposażenie pracowni szkolnych i biblioteki szkolnej.

 3.   Współpraca z rodzicami celem zaspokojenia ich potrzeb.

 4.   Wprowadzanie nowatorskich form nauczania, programów, metod, środków dydaktycznych.

  5.   Promowanie szkoły na zewnątrz. Wychodzenie z ofertą nowych zawodów, nowoczesnych pracowni.

  6.   Współpraca ze środowiskiem (instytucje oświatowe, środowisko lokalne, Biuro Pracy, zakłady pracy, Cech Rzemiosł Różnych, ewentualni sponsorzy).

  7.   Wyposażenie uczniów w wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

  8.   Integracja nauczycieli i rodziców.

  9.   Zapewnienie młodzieży opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków nauki i pracy.

 10.  Wychodzenie z ofertą zajęć pozalekcyjnych (poszerzanie jej).

 11.   Rozwijanie wśród młodzieży przedsiębiorczości, gospodarności – wykorzystanie wiedzy praktycznej.


PLAN ROZWOJU SZKOŁY
Zespół Szkół nr 5 w Sanoku

  Zadania do realizacji w latach 2008 -2012:

    I.      Wybór nowych kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy

  II.      Rozpoznanie potrzeb nauczycieli dotyczących kształcenia i planowanie ich rozwoju w związku z rozwojem szkoły

  III.      Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły

 IV.      Zmniejszenie stopnia agresji i przemocy w szkole, podniesienie bezpieczeństwa

 V.      Lepsze wykorzystanie komputerów w szkole

 VI.      Poprawienie bazy szkoły

 VII.      Zbadanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystanie wyników do podnoszenia efektów kształcenia w szkole

 VIII.      Poprawa poziomu znajomości języków obcych

 IX.      Promocja szkoły w celu utrzymania dobrego wizerunku w środowisku

 X.      Podniesienie dyscypliny pracy


Absolwent naszej szkoły
jest człowiekiem:

 

 • przygotowanym do wykonywania zawodu,
 • wrażliwym, tolerancyjnym, otwartym na potrzeby drugiego człowieka,
 • nieustannie pracującym nad własnym rozwojem,
 • konsekwentnie realizującym wytyczone cele,
 • otwartym na wartości uniwersalne, ciekawym świata,
 • zrównoważonym, panującym nad emocjami,
 • świadomym swoich mocnych i słabych stron i umiejętnie wykorzystującym to w planowaniu swojej przyszłości,
 • odpowiedzialnym za siebie, innych, za własne działania i gotowym ponosić ich konsekwencje,
 • gotowym służyć pomocą i wsparciem młodszym, słabszym, niepełnosprawnym,
 • bezinteresownie angażującym się, inicjującym działania służące dobru innego człowieka,
 • asertywnym, odważnie reagującym i podejmującym decyzje,
 • świadomym swoich przyszłych zadań w rodzinie i społeczeństwie,
 • szanującym tradycje szkoły, regionu, Polski,
 • powinien czuć się obywatelem Europy i świata,
 • być człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.