REGULAMIN REKRUTACJI
DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W SANOKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014. poz.7).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 21017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)
 5. Zarządzenie Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

Forma kształcenia: stacjonarna – dla absolwentów 8 klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Forma kształcenia: zaoczna –– dla absolwentów 8 klasowych szkół podstawowych, gimnazjum
i zasadniczej szkoły zawodowej.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej2.20162017isami §80pada 2017entami dotychczasowego gimnazjum.okształćącego, mogą być przyjmowani na semestr III ( do klasy II).

§ 1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należą w szczególności:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
   z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły;
  2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2

 1. Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z harmonogramem uwzględniającym terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych :

 

1.. 01.06. -26.06.2018r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów postępowania rekrutacyjnego.
2. do 28.06.2018r. Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. 12.07.2018r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
4. do 19.07.2018r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia odpowiednio: zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
5. 20.07.2018r.
do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

2) Jeżeli szkoła nie dokona pełnego naboru postępowanie uzupełniające prowadzone jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. do 31.07.2018r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów postępowania rekrutacyjnego
2. 01-03.08.2018r. Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym
3. 20.08.2018r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
4. do 24.08.2018r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia odpowiednio: zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
5.

27.08.2018r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

§ 3

1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie na rok szkolny 2018/2019:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły;
 • oryginał (uwierzytelniona kopia) świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej , gimnazjum lub 8 klasowej szkoły podstawowej
 • dwie podpisane fotografie.

§ 4

 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły są:
 • złożenie wymaganych dokumentów;
 • ukończone 18 lat lub ukończenie 18 lat w roku kalendarzowym, w którym słuchacz podejmuje naukę;
 • w uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły słuchacza, który nie ukończył 18 roku życia.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1
w odniesieniu do kandydatów pełnoletnich niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

.

§ 5

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia ww. wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

3. Kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

.

§ 6

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem16 kwietnia 2018 r., traci moc regulamin z dnia 28 kwietnia 2017 r.

.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.