Projekty realizowane w ramach programu Leonardo


leonardo rgb

Nowe trendy w projektowaniu i stylizacji wizerunku wieczorowego, nr projektu PL/07/LLP-LdV/IVT/140522

W projekcie uczestniczyła będzie grupa 16 uczennic kl. II i III technikum zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich z Zespołu Szkół nr 5
w Sanoku. Projekt zrealizowany został w ramach współpracy instytucji wysyłającej z Združena stredná škola služieb w Preszowie. Zadania przedsięwzięcia realizowały zarówno edukacyjne potrzeby uczennic jak
i odpowiadały oczekiwaniom potencjalnych klientów. Głównym celem projektu zakładanym przez promotora było doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich. Obejmował on wykształcenie umiejętności projektowania i stylizacji wizerunku wieczorowego, tj. projektowania fryzury i makijażu. Staż prowadził do poszerzenia, a w zakresie kosmetologii do nabycia przez uczennice praktycznych umiejętności zawodowych. Projekt zakładał kształcenie kompetencji kulturowych
i społecznych w ramach zajęć z przygotowania pedagogiczno-kulturowego realizowanego w Polsce i na Słowacji. Wskutek uczestniczenia w stażu 16 uczennic poszerzyło swoje umiejętności z zakresu projektowania i stylizacji fryzur wieczorowych, nabyło umiejętności doboru i wykonania makijażu wieczorowego, regulacji brwi, farbowania brwi i rzęs, artystycznego stylizowania i malowania paznokci. Dodatkowo wszystkie uczestniczki zdobędą kompetencje z zakresu samozatrudnienia oraz posługiwania się językiem słowackim z uwzględnieniem słownictwa zawodowego. Staż odbędzie się
w instytucji partnerskiej w Preszowie -Združena stredná škola služieb
w terminie 30.03 - 13.04.2008r

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na poszerzenie i udoskonalenie już posiadanych kompetencji z zakresu fryzjerstwa. Zajęcia z kosmetologii wyposażyły uczennice w wiedzę i umiejętności wykraczające poza program kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich. Umiejętność wykonania fryzury wieczorowej jest szczególnie cenna dla fryzjera ponieważ należy kompetencji rzadkich i pożądanych w tym zawodzie, zwłaszcza, że tego typu usługi zalicza się do kategorii droższych. Stylizacja fryzur wieczorowych wiąże się z wykonywaniem fryzur na włosach długich i półdługich, co jest trudne dla wielu fryzjerów, posiadanie takich umiejętności podniesie pozycje uczennic na rynku pracy. Dodatkowo zaś umiejętność czesania  fryzury wieczorowej jest pomocna przy kształtowaniu fryzur innego typu np. ślubnych
i okolicznościowych, co uczennice będą mogły wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej. Uczestnictwo w stażu i uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte kompetencje stanowiło dla uczennic dodatkowy atut podczas poszukiwania pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Zajęcia podczas stażu kształciły umiejętność planowania wykonywanych czynności. Jest ona bardzo pożądana z punktu widzenia rozwoju zawodowego, pozwala bowiem na racjonalne zarządzanie własną przyszłością zawodową. Kompleksowość kształcenia zastosowana podczas stażu pozwoliła uczennicom  odpowiadać na różnorodne potrzeby klienta, co znacznie zwiększyło ich możliwości na rynku pracy. Pobyt w środowisku odmiennym pod względem językowym i kulturowym stał się szansą na wykształcenie umiejętności adaptacyjnych, kompetencji społecznych i językowych przydatnych w pracy zawodowej. Odbyte szkolenie językowe poparte praktycznym użyciem języka podczas pobytu zachęciło uczestniczki do nauki innych języków obcych. Udział w projekcie umożliwił zdobycie umiejętności interpersonalnych, nowych doświadczeń zawodowych i osobistych, pozwolił na  racjonalne planowanie rozwoju osobistego i zawodowego..

The project applies to a group of 16 students of the second and third forms trained in the field of hairdressing service in The Complex of Secondary Vocational Schools No. 5 (Zespół Szkół nr 5) in Sanok. The project is implemented in cooperation with the institution of promoter and The Complex of Secondary Service Schools (Zdruzena stredna skola sluzieb) in Preszow. Tasks of this project cover students’ educational needs as well as answer the expectations of potential customers. The main goal of the project set by the promoter is to develop trade education system in the field of hairdressing. It includes all skills of designing and creating an evening style i.e. hair style and make-up. The apprenticeship leads to developing , and in cosmetology to acquiring practical job skills. The project assumes that students will acquire cultural and social competences in pedagogical and cultural classes in Poland and Slovakia. As a result, 16 students will improve their abilities in designing and creating evening hair style. They will get abilities in matching and making evening make-up, shaping eyebrows, dying brows and eyelashes and nail artistry. In addition all students will get competences in self – employment and speaking Slovakian including a professional language. The apprenticeship will take place in the partner institution in Preszow - The Complex of Secondary Service Schools (Zdruzena stredna skola sluzieb) from 30th March to 13th April 2008

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Poszerzenie umiejętności z zakresu artystycznego
 projektowania odzieży nr PL/06/A/Pla/174306

  W projekcie Poszerzenie umiejętności z zakresu artystycznego projektowania odzieży uczestniczyła grupa 20 uczennic klasy drugiej i trzeciej technikum w zawodzie technik technologii odzieży z Zespołu Szkół nr 5
w Sanoku. Realizacja projektu obejmowała okres od 01. 09. 2006r do 28. 02. 2008r. Realizatorami projektu byli  Zespół Szkół nr 5  im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku oraz instytucja partnerska SPŠO Svidnik. Pierwsza grupa 10 uczestniczek odbyła staż w terminie : 05 do 26 listopada 2006 roku, zaś druga grupa od 04 do 25 marca 2007 roku. Po zakończeniu stażu uczennice wykonywały modele ubiorów zaprojektowane w ramach zajęć stażowych. Wykorzystując materiały ze stażu przygotowano film instruktażowy dotyczący technik farbowania tkanin - Batikowanie. Opracowano oraz wykonano jej tłumaczenie na języki: angielski, słowacki i rosyjski. Efektem było przygotowanie materiału szkoleniowego „Skrócona dokumentacja techniczna kolekcji”. W dniu 23 listopada 2007 roku w ramach Dni Otwartych Szkoły odbyła się prezentacja kolekcji dla młodzieży szkół gimnazjalnych, przedstawicieli firm odzieżowych z regionu i rodziców. W dniu 12 grudnia 2007 roku zorganizowano seminarium pt.: „Wymierne i niewymierne korzyści z udziału w stażu zagranicznym, podczas którego przedstawiono ogólną informację o celach, założeniach i realizacji projektu, dokumentację kolekcji i sposoby jej wykorzystania w pracy nauczyciela, prezentację efektów i wartości dodanej przedsięwzięcia, oraz odbyła się dyskusja panelowa z udziałem młodzieży uczestniczącej w stażu, nauczycieli, przedstawicieli szkoły słowackiej. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali skróconą dokumentację techniczną kolekcji oraz film instruktażowy „Batikowanie”.  W seminarium wzięli udział przedstawiciele szkół odzieżowych z regionu, partner słowacki, uczestniczki stażu i delegacja władz powiatowych. W trakcie realizacji projektu informacje o jego przebiegu i rezultatach zamieszczane były na stronie internetowej szkoły i projektu oraz w prasie regionalnej.

 

Głównym celem projektu, założonym przez promotora i zrealizowanym było doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w zawodzie technik technologii odzieży, tak by obejmowało ono projektowanie artystyczne odzieży. Planowany staż harmonijnie stanowił rozszerzenie   kształcenia zawodowego prowadzone w szkole, był jego integralną częścią i prowadził do poszerzenia umiejętności zawodowych uczennic, zwłaszcza w zakresie praktycznym.

Głównym celem projektu było poszerzenie przez uczestniczki umiejętności z zakresu projektowania odzieży oraz technik farbowania tkanin w tym opanowanie nowych technik takich jak malowanie na jedwabiu, batikowanie tkanin jedwabnych i bawełnianych  Wg założeń projektu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach praktycznych z: malarstwa, rysunku, farbowania  batiku i jedwabiu, drukowania  tkanin, projektowania przestrzennego i tworzenia kolekcji przygotowanych przez stronę słowacką. Każda grupa (10-osobowa) zrealizowała 90 godzin powyższych zajęć podczas 3-tygodniowego pobytu. Wskutek udziału w stażu 20 osób poszerzyło swoje umiejętności z zakresu rysunku, malarstwa i projektowania artystycznego, 20 osób zostało przeszkolonych z techniki batiku oraz malowania jedwabiu i tkaniny bawełnianej, każda z 20 osób stworzyła swoją kolekcję, 20 osób zdobyło kompetencje językowe (posługiwanie się językiem słowackim z uwzględnieniem słownictwa zawodowego), 20 uczestniczek zdobyte umiejętności z rysunku i malarstwa wykorzystują podczas obsługi komputerowego programu graficznego Corel Draw. Dobór treści i ilości godzin przeznaczonych na realizację stażu  był optymalny wobec projektowanych celów. Realizacja zadań podczas stażu oraz ich materialne wytwory wskazują, że uczennice  posiadające podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kolorów, materiałoznawstwa, rysunku projektowego mogą w zaplanowanym czasie zdobyć nowe umiejętności malarskie, rysunkowe i je wyćwiczenie oraz opanować zajęcia z farbowania i drukowania tkanin. Pozostałe zajęcia z projektowania przestrzennego i tworzenia kolekcji umożliwiły kompleksowe wykorzystanie kompetencji nabytych podczas stażu i wcześniejszych zajęć. Finalny produkt jakim było wykonanie zaprojektowanej kolekcji ubiorów został wykonany po powrocie obydwu grup ze stażu.

Cele projektu zostały zrealizowane zarówno w wyniku zajęć przeprowadzonych przez promotora oraz podczas pobytu obu grup u partnera słowackiego.

Projekt zakładał również zwiększenie mobilności młodzieży na rynku pracy zarówno poprzez ukazanie praktycznych możliwości zastosowania procedur samozatrudnienia jak i konieczności kształcenia ustawicznego - ze względu na charakter zawodu i szybkość zmian stylów artystycznych i trendów w modzie. Cel ten osiągnięto poprzez przeszkolenie uczennic w procedurach samozatrudnienia podczas zajęć prowadzonych w ramach przygotowania pedagogiczno-językowo-kuturowego. Kształcenie kulturowe i językowe oraz pobyt na Słowacji umożliwiło uczestniczkom zdobycie doświadczeń i umiejętności życia
w środowisku wielokulturowym. W ramach pobytu na stażu zrealizowano zajęcia ukazujące kulturę Słowacji oraz wycieczki kulturoznawcze do Bratysławy, Medzilaborców i Koszyc, co stanowiło wkład w rozwój kompetencji ogólnych uczestniczek. Obydwie grupy podczas pobytu zorganizowały dodatkowe zajęcia kulturowe obejmujące propagowanie kultury polskiej oraz poznanie obyczajowości słowackiej. Odpowiednio w pierwszej grupie były to: „Rok się kończy”, „Kulinaria i obyczaje na Słowacji”, „Wieczór piosenki polskiej” i „Wieczór piosenki słowackiej”, w drugiej zaś: „Wiosna, Wielkanoc”, „Kulinaria i obyczaje na Słowacji”, „Wieczór piosenki polskiej” i „Wieczór piosenki słowackiej”. Powyższe działania umożliwiły uczestniczkom kształcenie kompetencji kulturowych w działaniu, doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych.

Uczestniczenie w stażu pozwoliło uczennicom na zdobycie umiejętności potrzebnych projektantowi odzieży, co zwiększyło ich możliwości na rynku pracy ze względu na posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych. Pozwoli to uczestniczkom projektu na podjęcie w przyszłości działalność o wymiarze europejskim oraz budowanie solidnej kariery zawodowej.

Wszystkie powyższe cele zostały osiągnięte.

Zdobyte przez uczestniczki kompetencje były oceniane i certyfikowane. W zakresie przygotowania pedagogiczno-kulturowego uczennice otrzymały zaświadczenia wraz z oceną opisową kompetencji interpersonalnych po zakończeniu części szkolenia pedagogiczno – kulturowo – językowego wystawione przez prowadzącego zajęcia pedagoga szkolnego z Zespołu Szkół nr 5 W Sanoku oraz certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia z kultury i języka słowackiego wystawione przez wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Sposób certyfikacji oraz kryteria oceniania były przedmiotem negocjacji ze stroną słowacką. Po zakończeniu każdego etapu stażu wszystkie uczennice otrzymywały oceny cząstkowe wystawione przez nauczycieli SPŠO Svidnik. Wybrany mentor ze strony instytucji przyjmującej wraz z opiekunem merytorycznym ze strony polskiej sporządzili opis kompetencji zawodowych niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dokumentu Europass – Mobilność. Wszystkie uczestniczki projektu otrzymały powyższy dokument.

Rezultaty projektu będą wykorzystywane przez instytucje promotora w dalszej pracy dydaktycznej.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Staż z kosmetologii i fryzjerstwa szansą na sukces na europejskim rynku pracy nr 2010-1-PL1-LEO01-10147

W projekcie uczestniczyła grupa 16 uczennic kl. III i IV technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich z Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. Projekt został zrealizowany w ramach współpracy instytucji wysyłającej z Stredna odborna skola w Preszowie. Zadania przedsięwzięcia realizowały zarówno edukacyjne potrzeby uczennic jak i odpowiadały oczekiwaniom potencjalnych klientów. Głównym celem projektu zakładanym przez organizację wysyłającą było doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich. Obejmował on wykształcenie umiejętności wykonywania fryzur karnawałowych i awangardowych oraz nabycie podstawowych umiejętności kosmetycznych w zakresie pielęgnacji twarzy i paznokci. Staż prowadził do poszerzenia, a w zakresie kosmetologii do nabycia przez uczennice praktycznych umiejętności zawodowych. Projekt zakładał kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych w ramach zajęć z przygotowania pedagogiczno-kulturowego realizowanego w Polsce i na Słowacji. Wskutek uczestniczenia w stażu 16 uczennic poszerzyło swoje umiejętności z zakresu wykonania i stylizacji fryzur karnawałowych i awangardowych, nowoczesnej stylizacji włosów, projektowania i wykonywania zdobienia typu body painting, nabyło umiejętności pielęgnacji twarzy, doboru i wykonania makijażu , regulacji brwi, farbowania brwi i rzęs, artystycznego stylizowania i malowania paznokci. Dodatkowo wszystkie uczestniczki zdobyły kompetencje z zakresu samozatrudnienia oraz posługiwania się językiem słowackim z uwzględnieniem słownictwa zawodowego. Staż odbywał się w Stredniej odbornej skole w Preszowie na Słowacji w terminie 7-20.11.2010 ( w tym 10 dni roboczych)

The project applies to a group of 16 students of the third and fourth forms trained in the field of hairdressing service in The Complex of Secondary Vocational School No. 5 (Zespół Szkół Nr 5) in Sanok. The project is implemented in coorporation with the institution of promoter and The Complex of Secondary Service Schools (Stredna Odborna Skola) in Preszow. Tasks of this project cover students’ educational needs as well as answer the expectations of potential customers. The main goal of the project set by the promoter is to develop trade educational system in the field of hairdressing. It includes all skills of designing and creating an evening style i.e. hair style and make-up. The apprenticeship leads to developing, and in cosmetology to acquiring practical job skills. The project assumes that students will acquire cultural and social competences in pedagogical and cultural classes in Poland and Slovakia. As a result, 16 students will improve their abilities in designing and creating evening hair style. They will get abilities in matching and making evening make-up, shaping eyebrows, dying brows and eyelashes and nail artistry. In addition all students will get competences in self-employment and speaking Slovakian including a professional language. The apprenticeship will take place in the partner institution in Preszow – The Complex of Secondary Service Schools (Stredna Odborna Skola) from 7th to 20st November 2010.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Walory kuchni niemieckiej na przykładzie landu Nadrenii Palatynatu -  nr projektu PL/09/LLP-LdV/IVT/140527

W projekcie uczestniczyła grupa 6 uczniów kl. II, III i IV technikum zawodowego w zawodzie technik technologii żywności Zespołu Szkół nr 5
w Sanoku. Projekt został zrealizowany w ramach współpracy instytucji wysyłającej z Ośrodek Spotkań "Concordia" w Herdorf-Dermbach
w Niemczech. Zadania przedsięwzięcia związane były  zarówno z edukacyjnymi potrzebami uczniów jak i odpowiadały wezwaniom stawianym obecnie przez rynek pracy. Głównym celem projektu zakładanym przez promotora było poszerzenie zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie technik technologii żywności. Obejmował on zagadnienia rozszerzające podstawę programową tego zawodu, takie jak: obróbka surowców spożywczych i technologia sporządzania posiłków, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, bhp
w zakładach żywienia zbiorowego oraz zasady serwowania posiłków. Staż prowadził do nabycia przez uczniów podstawowych  umiejętności zawodowych realizowanych w kształceniu kucharzy i kelnerów, co stanowiło znaczne wzbogacenie kompetencji zawodowych uzyskiwanych w kierunkowym kształceniu zwłaszcza w zakresie umiejętności praktycznych. Projekt zakładał również kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych w ramach zajęć
z przygotowania pedagogiczno-kulturowego realizowanego w Polsce
i w Niemczech. Wskutek uczestniczenia w stażu 6 uczniów poszerzło swoje umiejętności z zakresu technologii sporządzania i serwowania posiłków, etyki
i obsługi konsumentów, bhp w zakładach gastronomicznych, układania jadłospisów i dostosowania ich rodzaju do konkretnych potrzeb.

Dodatkowo wszyscy  zdobyli kompetencje z zakresu samozatrudnienia oraz posługiwania się językiem niemieckim z uwzględnieniem słownictwa zawodowego. Staż odbył się  w instytucji partnerskiej w Herdorf-Dermbach w Begegnungsstaette Haus Concordia GmbH w terminie 11.10 - 24.10.2009r.

The group of six students of Zespół Szkół nr 5 w Sanoku (The Set of Technical Secondary Schools No.5 in Sanok) will participate in the project: “Qualities Of German Cuisine In The Example Of Rhineland-Palatinate”. The students are in the second, third and fourth form of Technical Secondary School. They are being trained in Food Technology. The project is carried out in cooperation with Ośrodek Spotkań “Concordia” (Meeting Centre “Concordia”) in Herdorf-Dermbach in Germany. The tasks of the project meet educational needs of the students as well as respond to current challenges in the job market. The main goal of the project set by the promoter is to broaden the range of vocational training in Food Technology. The project covers issues which broaden the syllabus e.g. food processing, technology of preparing meals, technical equipment in restaurants, safety in places of collective feeding and rules of serving meals. The training will lead to acquire basic vocational abilities in such occupations as a cook and a waiter, which will enrich the students’ vocational competencies in practical skills.

The project initiates teaching cultural and social competencies in educational and cultural classes which will take place in Poland and Germany. In the consequence of the project the students will extend their abilities in the technology of preparing and serving meals, etiquette and serving consumers, safety in places of collective feeding and preparing menu according to specific needs.

In addition, all the participants will acquire competences in self-employment and the command of German including vocational vocabulary and language.

The training will take place in the partner institution in Herdorf-Dermbach in Begegnungsstaette Haus Concordia GmbH from 11 October 2009 to 24 October 2009.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.