ZASADY FUNKCJONOWANIA

  1. Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  2. Jest to pla­cówka ko­edu­ka­cyjna. Posiada 120 miejsc noc­le­go­wych.
  3. Podstawową jed­nostką or­ga­ni­za­cyjną Internatu jest 30- osobowa grupa wy­cho­waw­cza.
  4. Internat pra­cuje w sys­te­mie pięciodniowym- w piątki do godziny 17.00, a w niedzielę od godziny 16.00.
  5. Internat nie spra­wuje opieki wy­cho­waw­czej w okre­sach fe­rii zi­mo­wych i let­nich oraz przerw świą­tecz­nych zgod­nie z rocz­nym ka­len­da­rzem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  6. W go­dzi­nach noc­nych od nie­dzieli do czwartku opiekę nad ca­ło­ścią Internatu sprawuje dwóch wy­cho­waw­ców.
  7. Wewnętrzne życie w Internacie reguluje Regulamin i rozkład dnia dostosowany do potrzeb i możliwości wychowanków.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.