unia euro

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” zatwierdzony do realizacji

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

Tytuł projektu: „Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku”

numer POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673.

Partnerem projektu jest Powiat Sanocki- organ prowadzący szkołę –

Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Okres realizacji od 1września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Regulamin rekrutacji do projektu

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o

 1. „biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę szkoły – Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, 38-500 Sanok,
 2. „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu,
 3. okresie realizacji projektu – należy przez to rozumieć czas od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
 4. „Projekcie” oznacza to Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Tytuł projektu: Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku” numer POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673,

którego Partnerem jest Powiat Sanocki- organ prowadzący szkołę Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,

 1. „realizatorze” - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

§ 2

Zakres wsparcia

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
 2. Działanie skierowane jest do kadry edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. W ramach projektu realizowana będzie następująca forma wsparcia:
 1. Szkolenia za granicą.

§ 3

Uczestniczki i uczestnicy projektu

 1. W projekcie uczestniczyć mogą nauczycielki i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
 3. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych:
 • ankietą rekrutacyjną (załącznik nr 4) badającą zainteresowanie nauczycieli tematyką zajęć, deklarujących wykorzystanie nabytych kompetencji w pracy z uczniami,
 • kolejnością zgłoszeń,
 • zobowiązaniem się do realizacji działań projektu,
 • deklaracją o dyspozycyjności w okresie trwania mobilności.
 1. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
 2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga:
  1. termin złożenia formularza zgłoszeniowego.

§ 4

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od 11.09 2017r – 25.09.2017r.
 3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie trwania projektu przed terminem mobilności.
 4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez zespół rekrutacyjny.
 5. Nauczyciele ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w niniejszym regulaminie, do zespołu rekrutacyjnego(w biurze projektu)
 6. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać poproszony/a bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
 7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
 8. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację.
 1. O zakwalifikowaniu nauczycieli/nauczycielek do danego szkolenia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku niezrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretny kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 3. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, powiadamia nauczycieli/nauczycielki o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
 4. Nauczyciel/nauczycielka zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony/a z listy uczestników w przypadku:

- samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,

Jednocześnie w ww. przypadku Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie.

 1. Udział danego/ej uczestnika / uczestniczki w Projekcie może ustać również w przypadku:

- ustania stosunku pracy,

- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).

 1. Skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 12 lub ustępie 13 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
 2. Koordynator informuje na piśmie organ prowadzący szkołę o zdarzeniach, o których mowa w ust. 12, 13 i 14 niezwłocznie po zaistniałych zmianach.
 3. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczestników/uczestniczek podpisuje:
 • deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2;
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3;
 • podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – załącznik nr 1.
 1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze projektu / sekretariacie szkoły.
 1. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia świadczy:
  1. Zaświadczenie ze szkolenia po mobilności.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
 2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w szkoleniach w wyznaczonych terminach.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora / koordynatorkę (kierownika / kierowniczkę) projektu.

Załączniki:

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego;
 2. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Wzór ankiety rekrutacyjnej.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.