erazmus

Przedstawienie prezentacji rezultatów projektu podczas Giełdy Zawodów (impreza promująca ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sanockiego).

 prezen


Przedstawienie prezentacji rezultatów projektu organizowanego w dniu 27 września 2018r. Festynu Sportowo-Turystycznego dla uczniów szkół Powiatu Sanockiego, Powiatu Leskiego, Powiatu Bieszczadzkiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Sanocka Łukasiewiczówka” działające przy Zespole Szkół nr 5.


Zaprezentowanie rezultatów stażu podczas spotkania z pracodawcami z branży fryzjerskiej, gastronomicznej, budowlanej, geodezyjnej oraz fotograficznej z terenu Sanoka oraz przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych w Sanoku w dniu 26 września 2018r.


 Przedstawienie prezentacji rezultatów projektu organizowanego w dniu 30 października 2018r. Pikniku „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” dla uczniów szkół Powiatu Sanockiego, Powiatu Leskiego, Powiatu Bieszczadzkiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Sanocka Łukasiewiczówka” działające przy Zespole Szkół nr 5.


 

Działania upowszechniające poprzez propagowanie rezultatów projektu w postaci stałej ekspozycji w gablotach na korytarzu szkolnym.

 


erazmus

UWAGA!

Rozpoczęły się kursy przygotowawcze dla uczestników projektu Erasmus+ „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” .

Uczniowie, biorący udział w projekcie rozpoczęli kursy które pomogą im poszerzyć wiedzę na temat Irlandii, zwiększyć kompetencje i umiejętności w posługiwaniu się językiem branżowym oraz uzyskać wiedzę na temat europejskiego rynku pracy.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w trzech kursach: „Język angielski w praktyce zawodowej”, „Kontekst kulturowy praktyki zawodowej” oraz „Jak poruszać się po europejskim rynku pracy?” W sumie łącznie trzy kursy obejmują 40 godzin lekcyjnych i będą trwały od stycznia do marca. Cały projekt , w ramach którego odbywają się te zajęcia jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Niedługo fotorelacja z tych zajęć!

12.02.2018


erazmus

Ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów Komisja Rekrutacyjna przedłuża proces rekrutacji do dnia 06.12.2017 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po tym terminie.

 


O naszym irlandzkim partnerze w projekcie…

 

Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja z siedzibą w miejscowości Mallow, działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od dziewięciu lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw nie będących jej członkami.

Do roku 2013 firma realizowała projekty wynikające z programu „Uczenie się przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci. Od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i nauczycieli.

Firma organizuje dla uczniów praktyki zawodowe, programy stażowe, kursy języka angielskiego, programy kulturowe, a dla nauczycieli profesjonalne szkolenia metodyczne i językowe, praktyki zawodowe, job shadowing i teaching assignment.  

Działalność firmy skupia się głównie na organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy. Efektem tych działań jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, poznawanie metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, poszerzenie perspektyw zawodowych uczestników, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie dla uczniów.

Firma współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, urzędami pracy, szkołami, college'ami, instytucjami rządowymi, instytucjami publicznymi, a także organizacjami pozarządowymi.

 


 

erazmus

UWAGA !  Staże zawodowe w Irlandii !

Nowy projekt w ramach programu ERASMUS +  w naszej szkole!

W naszej szkole rusza niebawem nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.  Weźmie w nim udział  42 uczniów klas trzecich technikum. Projekt realizowany jest we  współpracy z irlandzką firmą  Your International Training w Mallow ( Irlandia).  Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, zdobycie oraz poszerzenie doświadczeń zawodowych w oparciu o staże zawodowe odbyte w Irlandii. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać Irlandię, odbędą się bowiem także zajęcia ze szkolenia kulturowego oraz wycieczki kulturoznawcze w Irlandii.  Projekt opiewa na sumę ponad  84.000  euro.

Staże odbędą się  w dwóch terminach. Dla grup w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i fototechnik w terminie: 16.04. - 27.04. 2018 r. Grupy w zawodach : technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich  wyjadą w terminie:  21.05  - 01.06. 2018 . Okres stażu w Irlandii zostanie wliczony do praktyki zawodowej. Uczniowie wezmą także udział w zajęciach z przygotowania językowego przed wyjazdem na staże. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu!

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do koordynatora projektu-p. Wioletty Trzcinieckiej w terminie do 16.10.2017 r.


  

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Dotyczy: uczniów klas trzecich technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i złożenia go w terminie do 16.10.2017 r. do p. Wioletta Trzcinieckiej.

Następnie do dnia 30.10.2017 r. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenia uczniów w oparciu o następujące kryteria ( w nawiasach podano liczbę punktów za poszczególne kryteria):

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU.

I. Frekwencja za rok szkolny 2016/2017

>   95% - 4 pkt.
     94% - 85% - 3 pkt.
     84% - 75% - 2 pkt.
     74 % - 70 % - 1 pkt.
     Poniżej 70%- 0 pkt

II. Oceny- średnia ocen z przedmiotów zawodowych
a.       od 5,0 – 30 pkt,
b.       od 4,5 -25 pkt,
c.       od 4,0 – 20 pkt,
d.       od 3,5 – 15 pkt,
e.       od 3,0 – 10 pkt,
f.       poniżej 3,0 – 0 pkt

III. Udział w konkursach przedmiotowych z przedmiotów zawodowych

  1. I miejsce – 20 pkt,
  2. II miejsce – 15 pkt,
  3. III miejsce – 10 pkt.

Wszystkie kryteria dotyczą roku szkolnego 2016/2017

Do udziału w projekcie zakwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Ilość miejsc stażowych w poszczególnych zawodach to: technik żywienia i usług gastronomicznych- 10, fototechnik-10, technik budownictwa-10, technik geodeta-2, technik usług fryzjerskich-10.

W przypadku równej liczby punktów decyduje opinia nauczyciela wychowawcy.

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną ogłoszone po 30.10.2017 r.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

1) Formularz zgłoszeniowy do projektu


Ogłoszenie

Dotyczy: Drugi etap rekrutacji

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU

Dotyczy: uczniów, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów w pierwszej fazie rekrutacji,
jeżeli w związku z tym Komisja nie mogła rozstrzygnąć o ich kwalifikacji/ braku kwalifikacji do udziału w projekcie.

W w/ w grupie w celu wyłonienia osób, które zakwalifikują się do udziału w projekcie po zasięgnięciu opinii oraz na wniosek wychowawców klas Komisja postanowiła, że do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie z najniższą ilością nieusprawiedliwionych nieobecności- do wyczerpania miejsc ( dotyczy roku szk. 2016/2017)

Poniżej lista uczniów, liczba punktów z pierwszego etapu rekrutacji oraz liczba godzin nieusprawiedliwionych ( dotyczy roku szkolnego 2016/2017)

Technik budownictwa

Imię i nazwisko Liczba punktów Ilość godzin nieusprawiedliwionych Zakwalifikował się TAK/NIE
Lenartowicz Konrad 12 5 TAK
Janczak Dawid 12 11 TAK
Galant Piotr 12 13 NIE
Armata Jakub 12 17 NIE

Technik usług fryzjerskich

Imię i nazwisko Liczba punktów Ilość godzin nieusprawiedliwionych Zakwalifikował się TAK/NIE
Zarycki Patryk 2 58 TAK
Połdiak Natalia 2 70 NIE
Gabryś Dominka 2 98 NIE

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Imię i nazwisko Liczba punktów Ilość godzin nieusprawiedliwionych Zakwalifikował się TAK/NIE
Zarzyczna Patrycja 12 124 NIE
Siedlecka Sabina 12 92 TAK

 

Sanok, 12.12.2017 r.

Klasa 3TZ ( fototechnik/ technik żywienia i usług gastronomicznych)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Fototechnik

Imię i nazwisko Liczba punktów Zakwalifikował się TAK/NIE Uwagi
Daniel Boho 27 Tak  
Gracja Gruszczyńska 27 Tak  
Sebastian Symołon 27 Tak  
Emanuela Kupka 22 Tak  
Dorota Świgoń 22 Tak  
Jagoda Bryk 15 Tak  
Patryk Oberc 15 Tak  
Justyna Górka 10 Tak  
Karol Wolak 10 Tak  
Natalia Wróbel 10 Tak  
Izabela Indyk 0 Nie *Lista rezerwowa
Sara Wołk 0 Nie *Lista rezerwowa

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

 

Sanok, dnia 12.12.2017r.

Klasa 3TZ ( fototechnik/ technik żywienia i usług gastronomicznych)

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Imię i nazwisko Liczba punktów Zakwalifikował się TAK/NIE Uwagi
Wiktoria Kozioł 28 Tak  
Klaudia Boczar 23 Tak  
Anna Babiak 18 Tak  
Kamila Bańczak 18 Tak  
Bartłomiej Malejki 17 Tak  
Miłosz Pleśniak 17 Tak  
Angelika Kądziołka 17 Tak  
Kamila Skrobot 17 Tak  
Adam Gmitruk 15 tak  
Sabina Siedlecka 12 tak 92 godziny nieusprawiedliwione
Patrycja Zarzyczna 12 nie 124 godziny nieusprawiedliwione-*lista rezerwowa
Natalia Rymarczyk 11 nie *Lista rezerwowa
Adriana Rużyło 10 nie *Lista rezerwowa
Natalia Strzyż 0 nie *Lista rezerwowa

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

 

Sanok, dnia 12.12.2017r.

Klasa 3TBG

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik budownictwa

Imię i nazwisko Liczba punktów Zakwalifikował się TAK/NIE Uwagi
Wojciech Brzeżawski 28 tak  
Przemysław Dzień 28 tak  
Marcin Kieca 23 tak  
Mateusz Kusiak 23 tak  
Daniel Kustra 23 tak  
Kamil Hnat 22 tak  
Paweł Chuchla 13 tak  
Bartłomiej Mol 13 tak  
Konrad Lenartowicz 12 tak 5 godzin nieusprawiedliwionych
Dawid Janczak 12 tak 11 godzin nieusprawiedliwionych
Piotr Galant 12 nie 13 godzin nieusprawiedliwionych- *lista rezerwowa
Jakub Armata 12 nie 17 godzin nieusprawiedliwionych- *lista rezerwowa

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

 

Sanok, dnia 12.12.2017r.

Klasa 3TBG

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik geodeta

Imię i nazwisko Liczba punktów Zakwalifikował się TAK/NIE Uwagi
Maksymilian Giermak 27 tak  
Oliwia Bury 24 tak  
Karolina Szewerniak 12 nie *Lista rezerwowa

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

 

Sanok, dnia 12.12.2017r.

Klasa 3TF Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” . Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Technik usług fryzjerskich

Imię i nazwisko Liczba punktów Zakwalifikował się TAK/NIE Uwagi
Klaudyna Korwacz 47 tak  
Aleksandra Kapustyńska 32 tak  
Martyna Śmierciak 27 tak  
Katarzyna Mistecka 13 tak  
Patrycja Potocka 13 tak  
Klaudia Nycz 12 tak  
Paulina Roczniak 12 tak  
Natalia Tesznar 12 tak  
Martyna Husak 3 tak  
Patryk Zarycki 2 tak 58 godzin nieusprawiedliwionych
Natalia Połdiak 2 nie 70 godzin nieusprawiedliwionych-*lista rezerwowa
Dominika Gabryś 2 nie 98 godzin nieusprawiedliwionych- *lista rezerwowa
Justyna Watral 1 nie *Lista rezerwowa

*Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową będą brali udział w przygotowaniu do stażu, tj. w zajęciach prowadzonych przed wyjazdem na staż.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.