Rekrutacja do projektu  przedłużona !!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !  Praktyki zawodowe w Irlandii !

Nowy termin!

Rekrutacja uzupełniająca

Dotyczy klas: 2TF, 2TZ, 2TB

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tytuł projektu: „ Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.”

W naszej szkole trwa projekt finansowany w ramach programu PO WER.   Weźmie w nim udział  40 uczniów klas technikum. Projekt realizowany jest we  współpracy z irlandzką firmą  Your International Training.  Głów­nym celem projektu jest roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na mobil­no­ści ponadna­ro­do­wej. Wspomniane mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie
Erasmus+. Ponadto celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, zdobycie oraz poszerzenie doświadczeń zawodowych w oparciu o praktyki zawodowe odbyte w Irlandii oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać Irlandię poprzez zajęcia ze szkolenia kulturowego oraz wycieczki kulturoznawcze w trakcie pobytu w Irlandii. Przed wyjazdem na staże uczniowie wezmą udział w szkoleniach językowych ( język branżowy) oraz kursach dotyczących europejskiego rynku pracy i kultury irlandzkiej. Wszystkie powyższe działania, w tym podróż, praktyki, pobyt uczestników w Irlandii wraz z wyżywieniem oraz kursy przygotowawcze są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt opiewa na sumę 356 913,75 PLN  W związku z pandemią Covid-19 nie udało się zrealizować zaplanowanych na maj 2020 mobilności. W związku z tym wyjazd został przełożony na ferie 2021 czyli 31.01.2021 do 13.02.2021

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów, jak również certyfikat Europass Mobility.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji uczestników projektu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu ( w załączeniu ) oraz przesłanie za pomocą e dziennika wypełnionego formularza do p. Wioletty Trzcinieckiej.   

UWAGA! Formularz musi być w wersji kolorowej.

 Regulamin rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu

 „ Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dotyczy: uczniów klas drugich technikum ( wyłącznie absolwenci gimnazjum) w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i złożenia go do p. Wioletty Trzcinieckiej.

Następnie Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenia uczniów w oparciu o następujące kryteria ( w nawiasach podano liczbę punktów za poszczególne kryteria):

Pierwszy etap rekrutacji:

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU.

 1. Frekwencja za rok szkolny 2019/2020

    > 95% - 4 pkt.
     94% - 85% - 3 pkt.
     84% - 75% - 2 pkt.
     74 % - 70 % - 1 pkt.
     Poniżej 70%- 0 pkt

 1. Oceny- średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2019/20
  a.       od 5,0 – 30 pkt,
  b.       od 4,5 -25 pkt, 
  c.       od 4,0 – 20 pkt, 
  d.       od 3,5 – 15 pkt, 
  e.       od 3,0 – 10 pkt,
  f.       poniżej 3,0 – 0 pkt

III. Udział w konkursach przedmiotowych z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2019/20

 1. I miejsce – 20 pkt,
 2. II miejsce – 15 pkt,
 3. III miejsce – 10 pkt.

Wszystkie powyższe kryteria dotyczą roku szkolnego 2019/2020

Do udziału w projekcie zakwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą punktów według listy rankingowej. Ilość miejsc stażowych w poszczególnych zawodach to: technik żywienia i usług gastronomicznych-2, technik fotografii i multimediów -2, technik budownictwa-10, technik usług fryzjerskich-4.

Drugi etap rekrutacji

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU

Dotyczy: uczniów, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów w pierwszej fazie rekrutacji, 
jeżeli w związku z tym Komisja nie będzie mogła rozstrzygnąć o ich kwalifikacji/ braku kwalifikacji do udziału w projekcie.

W takim przypadku do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie z najniższą ilością nieusprawiedliwionych nieobecności- do wyczerpania miejsc ( dotyczy roku szk. 2019/2020)

W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc przewiduje się stworzenie listy rezerwowej.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczniów pełnoletnich

formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczniów niepełnoletnich


Szanowni Uczniowie! W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniam. Uczniowie klas TRZECICH technikum, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu projektowego na staże w Irlandii realizują praktykę zawodową w Polsce w terminie zarządzonym przez dyrektora szkoły - tak jak wszyscy pozostali uczniowie klas trzecich technikum, a więc 27.07.2020 do 21.08.2020. Wyjazd na staże do Irlandii nadal aktualny- staramy się przełożyć na inny ( bezpieczny) termin, bo oczywiście w maju, jak już informowaliśmy, bezpiecznie pojechać nie możemy ze względu na epidemię. Jak tylko będziemy wiedzieli więcej, damy znać.

W praktyce oznacza to, że osoby, które zakwalifikowały się na staże w Irlandii będą miały dodatkowe dwa tygodnie praktyk w przyszłym roku szkolnym ( jeśli uda nam się wyjazd przełożyć- a to zależy w dużej mierze od sytuacji epidemiologicznej). Obecnie sytuacja jest tak nieprzewidywalna, że trudno wskazać konkretne terminy wyjazdu na staże w Irlandii. Musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość, gdyż sytuacja jest bezprecedensowa. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia!!!


86502551 219269592452311 4318924563447545856 n
 
 
Uczniowie ZS 5 w Sanoku przygotowują się do wyjazdu na praktyki do Irlandii w ramach projektu Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.” Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063988
Trwają zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego oraz ekonomicznego.
 

 


2020

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że rozpoczął się nabór kandydatów na opiekunów merytorycznych praktyk w ramach projektu  Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.” Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063988

Nauczyciele zainteresowanych opieką nad uczniami w trakcie praktyk w Irlandii są proszeni o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie szkoły. Kryteria naboru oraz regulamin rekrutacji dostępny w sekretariacie szkoły.

Uwaga: formularz zgłoszeniowy ( link poniżej)  powinien być wydrukowany w wersji kolorowej.

Formularz zgłoszeniowy- link

 


2020

UWAGA !  Praktyki zawodowe w Irlandii !

Ruszył nowy projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.

Tytuł projektu: „ Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.”

W naszej szkole ruszył nowy projekt finansowany w ramach programu PO WER.   Weźmie w nim udział  40 uczniów klas trzecich technikum. Projekt realizowany jest we  współpracy z irlandzką firmą  Your International Training.  Głów­nym celem projektu jest roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na mobil­no­ści ponadna­ro­do­wej. Wspomniane mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie
Erasmus+. Ponadto celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, zdobycie oraz poszerzenie doświadczeń zawodowych w oparciu o praktyki zawodowe odbyte w Irlandii oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać Irlandię poprzez zajęcia ze szkolenia kulturowego oraz wycieczki kulturoznawcze w trakcie pobytu w Irlandii. Przed wyjazdem na staże uczniowie wezmą udział w szkoleniach językowych ( język branżowy) oraz kursach dotyczących europejskiego rynku pracy i kultury irlandzkiej. Wszystkie powyższe działania, w tym podróż, praktyki, pobyt uczestników w Irlandii wraz z wyżywieniem oraz kursy przygotowawcze są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt opiewa na sumę 356 913,75 PLN

Praktyki odbędą się  w dwóch terminach. Dla grup w zawodach: technik usług fryzjerskich ( 12 uczniów), technik fotografii i multimediów ( 8 uczniów) w dniach 11.05.2020- 22.05.2020 r.

Grupy w zawodach : technik budownictwa ( 10 uczniów), technik geodeta ( 4 uczniów), technik obsługi turystycznej ( 4 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych ( 2 uczniów) w terminie:  25.05.2020- 05.06.2020 r. Wyjazd do Irlandii ( przelot samolotem) dzień przed rozpoczęciem praktyk, powrót dzień po zakończeniu praktyk.

Okres stażu w Irlandii zostanie wliczony do praktyki zawodowej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów, jak również certyfikat Europass Mobility.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji uczestników projektu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu ( w załączeniu ) oraz złożenie wypełnionego formularza do p. Wioletty Trzcinieckiej.  UWAGA! Formularz musi być wydrukowany w wersji kolorowej.

   


Regulamin rekrutacji uczestników projektu

 „ Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.

Dotyczy: uczniów klas trzecich technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i złożenia go do p. Wioletty Trzcinieckiej.

Następnie Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenia uczniów w oparciu o następujące kryteria ( w nawiasach podano liczbę punktów za poszczególne kryteria):

Pierwszy etap rekrutacji:

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU.

 1. Frekwencja za rok szkolny 2018/2019

    > 95% - 4 pkt.
     94% - 85% - 3 pkt.
     84% - 75% - 2 pkt.
     74 % - 70 % - 1 pkt.
     Poniżej 70%- 0 pkt

 1. Oceny- średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2018/19
  a.       od 5,0 – 30 pkt,
  b.       od 4,5 -25 pkt, 
  c.       od 4,0 – 20 pkt, 
  d.       od 3,5 – 15 pkt, 
  e.       od 3,0 – 10 pkt,
  f.       poniżej 3,0 – 0 pkt

III. Udział w konkursach przedmiotowych z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2018/19

 1. I miejsce – 20 pkt,
 2. II miejsce – 15 pkt,
 3. III miejsce – 10 pkt.

Wszystkie powyższe kryteria dotyczą roku szkolnego 2018/2019

Do udziału w projekcie zakwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Ilość miejsc stażowych w poszczególnych zawodach to: technik żywienia i usług gastronomicznych-2, technik fotografii i multimediów -8, technik obsługi turystycznej -4, technik budownictwa-10, technik geodeta-4, technik usług fryzjerskich-12.

Drugi etap rekrutacji

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU

Dotyczy: uczniów, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów w pierwszej fazie rekrutacji, 
jeżeli w związku z tym Komisja nie będzie mogła rozstrzygnąć o ich kwalifikacji/ braku kwalifikacji do udziału w projekcie.

W takim przypadku do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie z najniższą ilością nieusprawiedliwionych nieobecności- do wyczerpania miejsc ( dotyczy roku szk. 2018/2019)

W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc przewiduje się stworzenie listy rezerwowej.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczniów pełnoletnich

formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczniów niepełnoletnich

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.